Polis Hospitalisatie

ag

Nuttige informatie

Als medewerker van Brunel bent U in elk geval persoonlijk verzekerd. Indien U bij Uw indiensttreding er voor geopteerd heeft Uw gezinsleden ook tegen betaling te verzekeren dan genieten zij uiteraard ook van dezelfde dekking. Is dit niet het geval en wenst U hen toch te beschermen tegen de steeds oplopende hospitalisatiekosten neem dan contact op met het makelaarskantoor Groep Denkens zodat kan onderzocht worden welke regeling het best voor hen kan worden uitgewerkt.

Van welke dekking geniet U:

  • Voor elke opname in het hospitaal, ook deze voor slechts één ligdag, krijgt U onbeperkte terugbetaling van alle medische kosten, na tussenkomst van het ziekenfonds, en dit zonder vrijstelling. Dit geldt ook voor: + prestaties waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt; + prothesen en orthopedische apparaten; + de kosten voor dringend vervoer (ambulance, helikopter in België, …); + het verblijf van de ouder die het kind vergezelt, indien dit medisch noodzakelijk is; + de wiegendoodtest, de kosten voor het verblijf van een orgaandonor; + de palliatieve zorg in een ziekenhuis; + Indien U ervoor opteert om thuis te bevallen, ontvangt U een forfait.
  • De niet-medische kosten, zoals bijvoorbeeld telefoon en drankjes, blijven ten Uwe laste.
  • De ambulante kosten, zoals doktersbezoeken, apothekersnota’s, enzovoort die rechtstreeks verband houden met de ziekenhuisopname en die gemaakt worden tijdens een periode die loopt van één maand vóór tot drie maanden na de hospitalisatie, worden vergoed, met inbegrip van medische en paramedische prestaties, geneesmiddelen, prothesen en orthopedische apparaten (krukken, hoorapparaten, brilglazen, contactlenzen, …).
  • Alle door U rechtstreeks betaalde dokterskosten dienen eerst voorgelegd te worden aan Uw mutualiteit, en de afrekening dient vervolgens bezorgd te worden aan het makelaarskantoor Assudi dat verder het nodige doet bij de verzekeringsmaatschappijmaatschappij.
  • In geval van zware ziekte (zoals onder meer kanker, leukemie, diabetes, brucellose, pokken, AIDS, ziekte van Pompe, ziekte van Crohn, malaria, miltvuur, ziekte van Creutzfeldt-Jakob,) worden de ambulante kosten altijd terugbetaald, zelfs indien hospitalisatie niet noodzakelijk is. Er worden in de algemene voorwaarden 30 zware ziekten voorzien.
  • U krijgt van de verzekeringsmaatschappij AG een Medi-Assistance kaart. Bewaar ze steeds zorgvuldig en neem ze mee bij elk hospitaalbezoek.
  • Uw hospitalisatiepolis voorziet vrije kamerkeuze in de normale en universitaire ziekenhuizen. In deze ziekenhuizen, dit is de overgrote meerderheid van de hospitalen, wordt alles volledig vergoed, ongeacht het type van kamer. Een beperkt aantal “speciale ziekenhuizen (zie rubriek hospitalen met persoonlijk aandeel)” passen evenwel een hoger tarief toe. Wie opteert voor een “speciaal” ziekenhuis, zal 50% van de kosten zelf ten laste moeten nemen.
  • U bent over de hele wereld verzekerd zonder beperkingen. Bovendien kan U een beroep doen op verschillende vormen van bijstand, waaronder Uw repatriëringen die van Uw verzekerde gezinsleden. – In België kan U bijstand vragen voor huishoudelijke hulp zoals een kinder- en dierenoppas, postnatale zorg en vervoersfaciliteiten (vervoer naar het ziekenhuis, bezoek van de ouders en/of kinderen,…), en U kan het hele jaar door beroep doen op “on line” psychologische bijstand.
  • Indien de opname plaats vindt in een “Aangesloten ziekenhuizen” (deze ziekenhuizen werken met de medi-assistance kaart), kan U genieten van het derdebetalerssysteem. Dit betekent dat de ziekenhuisfactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis wordt betaald.
  • Tandzorgen zijn niet inbegrepen. Het trekken van wijsheidstanden onder volledige narcose is wel gedekt.

De bestuurder van het voertuig, die een ongeval in fout veroorzaakt buiten de arbeidsovereenkomst, is niet verzekerd voor de lichamelijke schade.

Verlaat U de firma?

Bij uitdiensttreding hebt U de mogelijkheid om de polis individueel verder te zetten, mits premieaanpassing.

Groep Denkens zal U hiervoor ten gepaste tijde contacteren.

Bent U een nieuwe medewerker?

Dan volstaat het voor Uw persoonlijke aansluiting bij de AG Care Hospitalisatieverzekering het Aansluitingsformulier Hospitalisatieverzekering aangevuld en ondertekend terug te bezorgen.

De aanvaarding door de maatschappij geschiedt zonder medische vragenlijst.

Wenst U Uw gezinsleden eveneens te laten verzekeren aan de gunstige voorwaarden van de hospitalisatiepolis van Brunel met aanvaarding zonder medische vragenlijst, dient U enkel hun naam, adres en geboortedatum te noteren op het aansluitingsformulier. De voor Uw gezinsleden te betalen premies zijn uiteraard ten Uwen last.

Uiteraard kan u er ook voor kiezen om géén hospitalisatieverzekering te onderschrijven via BRUNEL. U kan daarvoor de Afstandsverklaring Hospitalisatieverzekering aangevuld en ondertekend bezorgen.

De algemene voorwaarden AG Care hospitalisatie

U kan de algemene voorwaarden hier nalezen.